Serveis

Obres hidràuliques

 • Endegament de rius
 • Dragat de rius
 • Captacions
 • Regs, sèquies i capaiguals
 • Aprofitaments hidroelèctrics

Obra civil

 • Murs de contenció
 • Ponts
 • Pous i galeries
 • Canals
 • Moviments de terres
 • Demolicions
 • Esculleres
 • Rehabilitació d’estructures

Sanejament

 • Xarxes de clavegueram
 • Estacions de bombament
 • Fosses sèptiques
 • Depuració d’aigües residuals

Abastament d’aigua potable

 • Captacions
 • Distribucions i portades d’aigua potable
 • Potabilització d’aigua amb clor i amb ozó
 • Estacions de bombament
 • Canonades d’impulsió

Urbanització

 • Pavimentació de carrers
 • Murs de pedra seca
 • Parcs infantils
 • Serveis (enllumenat, telèfon, electricitat, clavegueram, aigua, etc.)
 • Zones enjardinades
 • Enllumenat públic

Serveis afectats

 • Desviament de serveis afectats

Treballs forestals

 • Arranjament i rehabilitació de camins
 • Instal·lacions ramaderes
 • Esbrossades

Edificació

 • Rehabilitació d’edificis
 • Edificis de nova planta
 • Murs de contenció
 • Murs de pedra seca

Transports

Disposem de camions per a tot tipus de transports:

 • Camió Volvo 440 amb grua
 • Góndola
 • Caixa Meiller
 • Kipper (banyera)
 • Camió rígid de tres eixos 6x6 amb grua Palfinger PK35000
 • Camió dúmper MAN 370 de tres eixos 6x6

Oficina tècnica

 • Projectes d’arquitectura
 • Projectes d’enginyeria civil
 • Direccions d’obra
 • Assistències tècniques
 • Informes tècnics